Sct. George Gilderne
2. Gilde Struer

Lilje Struers Byvåben Struers Byvåben

2. Sct. George Gilde STRUER


Information.

Andet Gilde Struer, er oprettet i 1935, og består i øjeblikket af 27 gildebrødre.
Vi lægger vægt på fællesskabet ved Gildehaller og gildemøder samt arbejdet i grupperne.
Herudover har Gilde en aktiv good-turn afdeling, der støtter humanitære formål.
Midlerne skaffes ved forskellige aktiviteter og events samt udlejning af gildets hytte.
Gildeloven

Enhver gildebror gør sit bedste for


at nå frem til en livsanskuelse,

en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse,

at erkende sine fejl og rette dem,

at nå til beherskelse af sit sind,

at have respekt for det der har værdi for andre,

at være venlig og forstående over for andre,

at gøre livet gladere og lysere for andre,

at tage medansvar i familie og samfund,

at værne om naturen og vore nationale værdier,

at virke for international forståelse,

at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret.

Gildeløftet

Jeg lover oprigtigt at stræbe efter:


at holde gildeloven,

at hjælpe andre,

at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det, som efter min overbevisning er ret og rigtigt.

Hvad laver vi i gilderne:                 

Gildehal.

Vi mødes i gildehal 3 - 4 gange årligt.
På disse møder holder gildemesteren en tale, og en gildebror kan holde 5. minutters Sct. Georg,
(en kort tale om et emne som gildebroderen har på hjertet.)
Til gildehal kan normalt kun gildebrødre deltage.
Ved gildehallerne finder bl.a. nyoptagelser sted.

Gildemøde.

De måneder hvor der ikke er gildehal, holder vi gildemøde.
Det er aftener med meget forskelligt indhold. f. eks. foredrag, sangaften, virksomhedsbesøg, debataften, osv. -
faktisk er der ingen begrænsning for, hvad der kan ske.
Her er også venner og bekendte, som ikke er gildebrødre, velkomne.

Gruppemøder.

Gildet er opdelt i grupper, svarende til spejdertidens patruljer.
Grupperne bliver valgt af ledelsen, og består i 2-3 år.
Hver gruppe består af 8 - 10 gildebrødre, som mødes en gang om måneden på skift i hinandens hjem.
Grupperne bestemmer selv det emne, som de ønsker at arbejde med i løbet af året.
Det er spændende at arbejde med emner som man normalt ikke ville fordybe sig i,
og det sociale samvær er med til at give et godt kammeratskab.

Laug og udvalg.

Til varetagelse af særlige interesser og løsning af forskellige opgaver oprettes laug.
Laug er en gruppe sammensat på tværs af de fastlagte grupper, og ud fra den enkeltes lyst og interesse.


    Gå til toppen af siden