Referat: 16. marts 2023

16. marts 2023 : Gildeting

Referat fra Gildeting

 1. Valg af dirigent og protokolfører
  Gert blev valgt som dirigent, og Ole S. som protokolfører
 2. Gildemesteren aflægger beretning
  Beretning fremlagt. Ingen spørgsmål
 3. Behandling af indkomne forslag
  Forslag fra ledelsen: Hjemmeside flyttes fra at være en underside til distriktet til anden udbyder. Forslaget blev enstemmig vedtaget.
 4. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede årsregnskab og forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  Regnskab fremlagt. Ingen spørgsmål til dette. Spørgsmål til budget omkring manglende inventar til bålhytte. Dette giver ikke anledning til ændring i budget. Budget og kontingent
  godkendt.
 5. Beretning fra grupper og udvalg
  Hytteudvalg: Ingen vedligeholdelse sket på hytten i periode. Udlejning er gået godt, og betaling er faldet som forventet.
  Fundraising: Der er søgt og modtaget midler til bålhuset.
  Hjemmeside: Det system distriktet benyttede brød desværre ned, og udbyder kunne ikke redde data. Da der samtidig havde været udfordringer med, at vores hjemmeside var underlagt distriktets overordnede administration og håndteringen af dette, besluttede Jens at flytte hjemmesiden til egen server. Ny hjemmeside er derfor oprettet, og indhold er fyldt på, men der mangler stadig information. Giv endelig besked til Jens, hvis der er noget man gerne vil have med.
  Event: Der har ikke været aktiviteter.
  Spejderudvalg: Sct. Georgs parade ikke afviklet sidste år. Fredslyset er gennemført som sædvanligt.
  Oplysningsudvalg: Intet at fremlægge.
 6. Valg af gildeledelse
  Gildemester: Knud genvalgt.
  Gildekansler: Per J. valgt.
  Gildeskatmester: Per K. genvalgt.
 7. Valg af suppleanter for gildeledelsen
  Tidligere ledelsesmedlemmer er automatisk valgt som suppleant til de respektive poster.
 8. Valg af herolder
  Johnny og Gert genvalgt
 9. Valg af revisor og suppleant
  Finn, Leif og Chris genvalgt
 10. Valg af oplysningsudvalg i henhold til lovenes §4
  Knud og Torben genvalgt
 11. Valg af udvalgsmedlemmer
  Hytte: Henning N. genvalgt
  Hjemmeside: Jens SP. genvalgt.
  Event: Jens J. genvalgt
  Spejder: Knud, Tage og Per K. genvalgt
 12. Eventuelt
  MobilePay Box er blevet oprettet. Denne skal bl.a. bruges ved betaling af hytteleje og til indbetaling af overskud fra gildemøder. Nummeret er 1263NB.
  Der skal arrangeres en tur for gildet. Dog er der ikke enighed om formen (kanotur, vandretur, cykeltur mm.), men det kan muligvis arrangeres så der er flere valgmuligheder og så kan man mødes sidst på dagen til fælles mad og hygge. Mere herom senere.

  Referat: Ole Svalgaard

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *